“Man make money, money make Courtesy, Money and Courtesy make good wealth.”

Sathyamurthy Ponnuswamy